Concurs servanti pompieri

Concurs servanti pompieri

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PREUTEŞTI

ANUNŢ

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCŢII CONTRACTUALE, VACANTE, DE SERVANT POMPIER

Primăria Comunei Preuteşti, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii, respectiv de servant pompieri din cadrul Compartimentului Serviciu voluntar situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Preuteşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţia specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale de servant pompier este :

 • studii generale.
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale posturilor solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • 17 iunie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 iunie 2016, ora 9: proba scrisă;
 • interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Preuteşti după cum urmează:

Bibliografia de concurs:

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
 • Legea nr.307/206 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.319/2006- privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusive republicările şi completările acestora.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Darabă Elena, tel: 0784548764, email:primarpreuteş ti@yahoo.com.

Primar,

Vasiliu Ion

workmaster

Close