Locuri

Prezentare generală

Comuna Preuteşti cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii în funcţie de condiţiile economice social-culturale, geografice şi demografice. În satul Preuteşti au sediul autorităţile publice locale şi sunt grupate şi celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună. Comuna Preuteşti este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Comuna Preuteşti nu întreţine relaţii de colaborare şi cooperare cu localităţi din alte ţări. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 24 iunie 2005 comuna Preuteşti a aderat la Asociatia Comunelor din România. Comuna Preutesti este compusă din următoarele sate: Arghira, Basarabi, Bahna Arini, Preuteşti, Huşi, Leucuşeşti. Satul reşedintă de comună este Preuteşti.

Comuna Preuteşti este aşezată pe Valea Şomuzului Mare, în aval de oraşul Fălticeni, fiind străbătută de DJ 208 Fălticeni–Dolhasca şi calea ferată Fălticeni–Dolhasca. Prin oficiile poştale Preuteşti şi Basarabi din comuna Preuteşti se asigură circulaţia corespondenţei către localităţile din comună şi către localităţile din ţară şi străinătate. În comuna Preuteşti funcţionează două cămine culturale, unul în satul Preuteşti iar altul în satul Basarabi. În incinta căminului cultural Preuteşti funcţionează biblioteca comunală care prin activitatea desfăşurată contribuie la dezvoltarea vieţii social–culturale a comunei. În comuna Preuteşti funcţionează 4 şcoli cu clasele I-VIII în satele Arghira, Basarabi, Preuteşti şi Leucuşeşti, 2 şcoli cu clasele I-IV în satele Bahna Arini şi Huşi precum şi grădiniţe cu program normal în fiecare sat al comunei. Bisericile creştin-ortodoxe precum şi a altor culte din comuna Preutesti au un rol important în educarea tinerei generaţii sub aspect religios şi al bunelor moravuri. In domeniul sănătăţii, comuna dispune de un dispensar uman având doi medici, precum şi de o farmacie, care asigură asistenţa medicală de strictă necesitate tuturor cetăţenilor din satele componente ale comunei Preuteşti.

Asistenta sociala functioneaza ca serviciu in cadrul Consiliului local al Primariei comunei Preutesti , care rezolva problemele de interes social al locuitorilor comunei.Un rol deosebit il are televiziunea prin cablu , care asigura receptionarea mai multor programe de televiziune si o mai buna informare a populatiei din toate domeniile de activitate , mai ales ca in ultimii ani receptionarea postului de televiziune national prin antena era deficitara.In comuna Preutesti isi desfasoara activitatea mai multe societati comerciale. Prin activitatea desfasurata de aceste societati comerciale , asociatii familiale si personae fizice , se contribuie la dezvoltarea economica si sociala a comunei.

Patrimoniul public si privat al comunei este foarte vast , cuprinzand bunuri mobile si immobile , aflate in proprietatea publica si private a acesteia precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.Bunurile ce fac parte din domeniul public al comunei sunt nominalizate in anexa nr. 71 a Hotararii Guvernului nr. 1357/2001 . Inventarul bunurilor unitatii administrativ-teritoriale al comunei Preutesti se constituie anexa la Statut si se actualizeaza annual.Comna Preutesti , este de rangul II stabilit in urma desprinderii comunei Hartop conform legii 84/2004.Autoritatile publice in unitatile administrative teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.

Autonomia locala este numai administrativa si financiara fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.Autonomia locala priveste organizarea , functionarea , competentele si atributiile , precum si gestionarea resurselor care apartin comunei.Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege. Aceste competente sunt depline si executive , cu exceptia cazurilor prevazute de lege.Consiliul local al comunei Preutesti a fost constituit prin Hotararea nr. 21 din 21 iunie 2004 a Consiliului local. Acesta are un numar de 15 consilieri alesi prin vot universal , egal , direct , secret si liber exprimat.Lucrarile sedintelor de consiliu se desfasoara in limba romana , sediul autoritatii publice se afla in satul Preutesti. Cetatenii pot fi consultati prin referendum asupra problemelor de interes deosebit , ei pot participa la sedintele deschise ale consiliului local si pot propune solutii in vederea rezolvarii diverselor probleme , dar fara drept de vot.Cetatenii comunei sunt consultati in conditiile legii asupra problemelor de interes deosebit si prin adunari cetatenesti care se organizeaza cu sprijinul si la initiativa primarului sau a unei treimi a consilierilor in functie.

Insemnele specifice ale comunei Preutesti sunt:

•  stema comunei preutesti se compune dintr-un scut albastru cu trei snopi de grau , de aur , cu legatura rosie.

•  Chef-ul scutului , de aur , cu trei cruci treflate , toate rosii.

•  Scutul este timbrat cu o coroana murala cu un turn de argint.

Propunerea de stema a comunei Preutesti asigura concordanta elementelor acesteia cu specificul economic , social , cultural si traditia istorica a comunei , respectand traditia heraldica a acestei zone si legile heraldicii.Coroana murala cu un turn de argint semnifica faptul ca asezarea este comuna.POPULATIA comunei , ca etnie , este compusa din romani , avand un numar de 7580 locuitori.Ocupatia – agricultori , tamplari , zidari , dulgheri , s.a.

Sub aspect economic comuna poseda resurse proprii , pe care autoritatea administratiei publice locale le gestioneaza potrivit atributiilor ce le revin , in conditiile legii. Autoritatile administratiei publice administreaza si dispun de resurse financiare in conformitate cu principiul autonomiei locale.Oameni harnici si onesti muncesc pentru bunastarea si prosperitatea comunei

Satul Preutesti - La 6 iunie 1917 un oarecare Lazar din Preutesti, face parte ca martor dintr-o comisie care a impartit satul Liteni . In anul 1618 , denumirea satului Preutesti apare in hrisovul de danie a lui Radu Mihnea prin care mosia “ Ciorsaci “ era donata manastirii Solca iar in anul 1625 tot Radu Mihnea intareste o parte din obcina satului lui Condrea – paharnicul. La 5 aprilie 1642 printr-un act de danie , Vasile Lupu intareste lui Stefan Soldan obcinile din Soldanesti si jumatate din satul Preutesti cu iazuri si mori in Somuz.

Satul Arghira - Isi are numele de la o fosta proprietareasa a mosiei , melnicioasa Maria Arghiroaia .Aceasta mentiune se refera la anul 1850 . O alta mentiune este facuta in buciumul roman in care se arata ca medelnicul Maria Arghiroaia are un sat cu un bejinariu hrisovolet , cinci nevolnici , doua vadane pe langa mosiile Flatonesti , Vladesti si Basarabi si altele cu 33 locuitori.

Satul Basarabi - Fosta asezare sub denumirea Vladesti este amintit printr-un act care dateaza din anul 1578 , noiembrie 21 prin care Iancu Sasul – voievod judeca pricina printer urmasii lui Teodor Vistier pentru satul Vladesti , pe Somuz . Potrivit dictionarului geografic al judetului Suceava editat de Serafim Ionescu , primul descalicator al acestui sat ar fi fost un cioban venit din Basarabia.

Satul Husi - Este mentionat intr-un hrisov din timpul lui Duca Voda datat la 22 mai 1703. Ca informatie mai recenta,aici isi avea resedinta mosia doamnei Liliana Cihoski,nepoata generalului Henry Cihoski erou in luptele de la Marasti,Marasesti,Oituz.Pentru conducerea diviziei, gen. Cihoski a primit Ordinul Mihai Viteazul, clasa 3. Între anii 1928-30 a fost ministrul apărării. A avansat pina la gradul de general-locotenent. În 1943 a fost membru în Consiliul Suprem de Aparare Nationala. În 1945 a fost arestat si detinut la inchisoarea Sighet, unde a decedat.

Sat Leucusesti - Leucusestii au fost impartiti : Leucusestii – Lana , Leucusestii – Dimitriu , Leucusestii – Safta Pisoschi . In anul 1604 aprilie 25 , Simion si sora sa Magdalena – fii lui Patrascu isi vand partile lor de mosie din Leucusesti , vrednicul Patrascu . La 28 decembrie 1604 Irimia Movila intareste lui Patrascu vrednic de Botosani stapanirea pe o jumatate din Leucusesti.

Satul Bahna Arini - Acest sat apare pe harta comunei Preutesti ca asezare dupa improprietarirea din 1921, cand mosierul Ioana Varvav Liteanu , fiica lui Calinescu , muta din satul Basarabi cateva familii de tigani si crescatoria de porci de pe mosia sa. Stramutarea tiganilor este mentionata de Ana si Mihai Niculaianu in lucrarea “Istoria localitatilor din zona sud-estica a judetului Suceava in date si cifre “ .

Catunul Fundoaia - Este cunoscut documentar sub denumirea Preutesti – Broscai , asezat pe ambele maluri ale paraului Harburi . Facea parte din mosia a carui proprietar a fost D. Verdeanu.

Catunul Manastioara - Este cunoscut sub denumirea de brana asezat pe malul drept al paraului cu acelasi nume. Aici a fost construit un schit in anul 1716.

Close